Добивајте вести од Кичево директно на вашиот email

Регистрирајте се и добивајте вести од Кичево директно на вашиот email и не пропуштајте ниедна вест, настан или промоција. Останете во тек. Пополнете ја следната контакт форма.

* обавезно пополни