Велика Парусија, 1863 година – Стар црковен ракопис од Света Богородица Пречиста

Ракописот е препис од 1863 година. Велика Парусија е книга која содржи имиња на ктитори, донатори и други заслужни луѓе за изградба на црковен објект, во овој случај на манастирот Света Богородица Пречиста. Нивните имиња се споменуваат во литургии. Не ми е познато во кој период живееле овие луѓе бидејќи книгата е препис на постар ракопис. Остатоците од оваа книга се чуваат во архивот во Охрид. Најдени се во манастирот Пречиста.

На овој начин и ние зачувуваме дел од пишаното богатство.

Зачувајте го документот во .pdf верзија, тука.