Кичевскиот совет утре ќе ја одржи 10-тата седница

Советниците од Општина Кичево утре ќе ја одржат 10-тата седница со почеток во 10:00 часот. На дневен ред има 12 точки по кои ќе се расправа и тоа:

1. Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кичево за извештајниот период од година до 30.11.2013 година.
2. Предлог Одлука за измена и дополна на буџетот на општина Кичево за 2013 година (ребаланс).
3. Предлог План за програми и развој.
4. Предлог Одлука за поддршка на иницијатива на месни заедници.
5. Предлог Одлука за избор на претседател и членови на времена Комисија која ќе ја следи ексхумацијата во врска со иницијативата на месните заедници.
6. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна на ДУП за населба “Под Крушино” втор дел, Блок 15 ГП. бр. 15.6 КП. бр.255/2 – Општина Кичево..
7. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе ДУП за населба “22-ри Декември” заради вклопување на бесправни објекти.
8. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба “Над Пашино“, заради вклопување на бесправен објект.
9. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на Детален урбанистички план за населба “Над Пашино“ УБ 1, заради вклопување на бесправен објект.
10. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе ГУП на град Кичево за УЕ “3” Општина Кичево.
11. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба Над Пашино заради вклопување на бесправен објект на КП бр.4898/2 КО Кичево 9.
12. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба Над Пашино заради вклопување на бесправен објект на КП бр. 4898/1 КО Кичево 9.