Кичевските советници ја одржуваат 22-та седница на советот

Советниците во општина Кичево денес ја одржуваат 22-та седница на советот. На дневен ред ќе се најдат следните точки:

1. Усвојување на Годишната Програма за работа за учебната 2014/2015 година од ОУ „Кузман Јосифоски – Питу“ Кичево
2. Предлог Одлука за измена и дополна на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кичево за 2014 година.
3. Предлог Програма за зимско одржување на улиците и локалните патишта во Општината Кичево во периодот 2014 – 2015 година.
4. Предлог Одлука за донесување на ДУП за населба „Кутлабица – 2“, УЕ „Г“, Блок „Г 10“ – дел Општина Кичево, 2013 – 2018 (1,44 ха) – Општина Кичево.
5. Предлог Одлука за донесување на ДУП за населба „Кутлабица – 2“, УЕ „Г”, Блок „Г 11“, ГП бр. 312, КП. бр. 4221/10 Општина Кичево, 2012 – 2017 (0,046 ха) – Општина Кичево.
6. Предлог Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт на ДУП за населба „Ивани Дол“ – втор дел, УЕ „Ѕ“, Блок „Ѕ1“, Општина Кичево.
7. Предлог Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт на ДУП за населба „22-ри Декември -II“, Блок 2 – дел, Општина Кичево.
8. Предлог Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт на ДУП за населба „Девеана“ – Блок 2.3, Општина Кичево.
9. Предлог Одлука за утврдување на Нацрт на ДУП за населба „ПОДКРУШИНО“ втор дел, Блок 7, Општина Кичево.
10. Предлог Одлука за утврдување на Нацрт на ДУП за населба „Чифлик“, дел-2, Општина Кичево
11. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на ДУП за населба „Кутлабица-1“, УЕ „Б“, Блок Б 11 – дел- Општина Кичево.
12. Предлог Одлука за отпочнување постапка за изработка на измена и дополна наДУП за населба „Чифлик“ УЕ „Д“, Блок „Д 8“- Општина Кичево.
13. Предлог Одлука со која се утвдува дека ќе се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на земјиштето на кое е изграден објектот со намената утврдена со важечка урбанистичко ланска документација на КП бр. 450 КО Србјани, заради утврдување на правен статус на бесправниот објект.
14. Предлог Одлука со која се утвдува дека ќе се донесе урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправен објект на КП бр. 13 и КП бр. 14, КО Подвис, заради утврдување на правен статус на бесправен објект.
15. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка- планска документација за населено место Поповјани, заради вклопување на бесправен објект.
16. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка документација за населено место Аранѓел.
17. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на урбанистичка – планска документација за населено место Црвивци, заради вклопување на бесправен објект.
18. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Под Крушино“ – втор дел , заради вклопување на бесправен објект.
19. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „Над Пашино“ Кичево , заради вклопување на бесправен објект.
20. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка- документација за село Трапчин дол, заради вклопување на бесправен објект.
21. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе измена на ДУП за населба „22-ри Декември“, заради вклопување на бесправен објект.
22. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичко планска документација за КП бр. 4567, КО Кичево 9, заради вклопување на бесправен објект.
23. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за населено место Длапкин Дол Општина Кичево.
24. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за населено место Горно Строгомиште, Општина Кичево.
25. Предлог Одлука со која се утврдува дека ќе се донесе урбанистичка документација за населено место Зајас за КП бр. 574 КО Зајас, Општина Кичево
26. Предлог Одлука за утврдување на ценовник за користење на спортски сали на територијата на Општина Кичево.

Exit mobile version