Се чисти талогот во канализационата мрежа

Во зимскиот период водата што се создава под атмосферско влијание ( дожд и снег)  представуваат проблем за канализацоната мрежа во градот Кичево, со цел да се избегнат долгогодишните проблемите Р.Е. Канализација во изминатиов период презеде превентивни активности Т.Е. континуирано го чистеше талогот на шахтите и исчисти неколку атмосферски канали.

Во изминатиот период беа исчистени шахтите на следните улици:

-Мара Угринова

-Левче Стефаноски

-Живко Туфекџиоски

-Маршал Тито (од градската црква до градската     болница)

-Драге Богески

-Славко Лазаревски

-Мито Јовески

-Јордан Ефто Трајаноски

-Стојан Стојаноски

-11ти Септември (пред продавницата Белица)

-Димитар Влахов

ЈП Комуналец – Кичево