Крнински дамаскин

Крнински (Кичевски) Дамаскин, последна деценија на 16 век, Манастир Света Богородица Пречиста. Еден од најзачуваните дамаскини од македонскиот превод на грчкиот зборник ΘΗΣΑΥΡΟΣ. Преводот е датиран во 16. век и претставува прв и најкомплетен превод на црковнословенски со елементи од народниот јазик. Тој е Зборник од слова со религиозно-поучна содржина преведен од грчки јазик.

Книги:

Exit mobile version