Статистики: Кој, како и за кого гласаше на изборите во Америка

Ова се табелите врз база на кои изборните штабови на Републиканците и Демократите ќе ја темелат изборната кампања на следните избори. Американците се темелни. Анализираат се што може да се изанализира и може да се вклопи во нивната програма.

Како репрезентативен примерок се земаат 26 000 испитаници во електронското гласање чиј идентитет е анонимен. Презентираните податоци се само дел од многу поголеми тебели.

Подготовките за следните избори во 2016 започнуваат веќе денес.

Испитаници: 26565 испитаници

Пол:

Вкупно

Обама

Ромни

Мажи

47%

45%

52%

Жени

53%

55%

44%

Испитаници: 26517 испитаници

Старосна Група

Вкупно

Обама

Ромни

18-29

19%

60%

37%

30-44

27%

52%

45%

45-64

38%

47%

51%

65 и над

16%

44%

56%

Испитаници: 26413 испитаници

Старосна Група

Вкупно

Обама

Ромни

18-24

11%

60%

36%

25-29

8%

60%

38%

30-39

17%

55%

42%

40-49

20%

48%

50%

50-64

28%

47%

52%

65 и над

16%

44%

56%

Испитаници: 26413 испитаници

Групи

Вкупно

Обама

Ромни

Белци

72%

39%

59%

Црнци

13%

93%

6%

Латино

10%

71%

27%

Азијати

3%

73%

26%

Други

2%

58%

38%

Испитаници: 26200 испитаници

Старост по раса

Вкупно

Обама

Ромни

Белци 18-29

11%

44%

51%

Белци 30-44

18%

38%

59%

Белци 45-64

29%

38%

61%

Белци 65+

14%

39%

61%

Црнци 18-29

3%

91%

8%

Црнци 30-44

4%

94%

5%

Црнци 45-64

4%

93%

7%

Црнци 65+

1%

93%

6%

Латино     18-29

4%

74%

23%

Латино     30-44

3%

71%

28%

Латино    45-64

3%

68%

31%

Латино   65+

1%

65%

35%

Останати

5%

67%

31%

Испитаници: 26091 испитаници

Пол по раси

Вкупно

Обама

Ромни

 

Белци мажи

34%

35%

62%

Белци жени

38%

42%

56%

Црнци мажи

5%

87%

11%

Црнци жени

8%

96%

3%

Латино мажи

5%

65%

33%

Латино жени

6%

76%

23%

Останати

5%

66%

31%

Испитаници: 26160 испитаници

Политичка определба

Вкупно

Обама

Ромни

Либерали

25%

86%

11%

Умерени

41%

56%

41%

Конзервативци

35%

17%

82%

Испитаници: 24910 испитаници

Без разлика како гласале на изборите, себеси се сметаат за:

Вкупно

Обама

Ромни

 

Демократи

38%

92%

7%

Републиканци

32%

6%

93%

Неопределени или друго

29%

45%

50%

Испитаници: 25518 испитаници

Ниво на завршено образование

Вкупно

Обама

Ромни

 

Без средно училиште

3%

64%

35%

Со средно училиште

21%

51%

48%

Сеуште на колеџ

29%

49%

48%

Високо образование

29%

47%

51%

Постдипломски студии

18%

55%

42%

Испитаници: 25466 испитаници

Последен завршен степен на образование

Вкупно

Обама

Ромни

 

Високо образование

47%

50%

48%

До средно (и средно) образование

53%

51%

47%

Испитаници: 25466 испитаници

Кој е последниот степен на образовение кое сте го завршиле?

Вкупно

Обама

Ромни

 

Повеќе од завршено средно образование

76%

50%

48%

Завршено средно образование или помалку

24%

52%

46%

Испитаници: 25466 испитаници

Вкупно приходи по семејство за 2011:

Вкупно

Обама

Ромни

 

Помалку од $30,000

20%

63%

35%

$30,000 – $49,999

21%

57%

42%

$50,000 – $99,999

31%

46%

52%

$100,000 – $199,999

21%

44%

54%

$200,000 – $249,999

3%

47%

52%

$250,000 и повеќе

4%

42%

55%

Испитаници: 24157 испитаници

Вкупно приходи по семејство за 2011:

Вкупно

Обама

Ромни

 

Помалку од $50,000

41%

60%

38%

$50,000-$99,999

31%

46%

52%

$100,000 и повеќе

28%

44%

54%

Испитаници: 24157 испитаници

Вкупно приходи по семејство за 2011:

Вкупно

Обама

Ромни

 

Помалку од $50,000

41%

60%

38%

$50,000 и повеќе

59%

45%

53%

Испитаници: 24157 испитаници

Вкупно приходи по семејство за 2011:

Вкупно

Обама

Ромни

 

Помалку од $100,000

72%

54%

44%

$100,000 и повеќе

28%

44%

54%

Испитаници: 24157 испитаници

Колку често посетуваат богослужби?

Вкупно

Обама

Ромни

 

Повеќе од еднаш неделно

14%

36%

63%

Еднаш неделно

28%

41%

58%

Неколку пати во месецот

13%

55%

44%

Неколку пати во годината

27%

56%

42%

Никогаш

17%

62%

34%

Испитаници: 5131 испитаници

Колку често посетуваат богослужби?

Вкупно

Обама

Ромни

 

Неделно

42%

39%

59%

Повремено

40%

55%

43%

Никогаш

17%

62%

34%

Испитаници: 5131 испитаници

По религија

Вкупно

Обама

Ромни

 

Протестанти

29%

37%

62%

Католици

25%

50%

48%

Мормони

2%

21%

78%

Останати Христијани

23%

50%

49%

Евреи

2%

69%

30%

Муслимани

1%

Други

7%

73%

24%

Атеисти

12%

70%

26%

Испитаници: 9753 испитаници

По религија, комбинирано Протестанти и други Христијани

Вкупно

Обама

Ромни

Протестанти или други Христијани

53%

42%

57%

Католици

25%

50%

48%

Евреи

2%

69%

30%

Други

7%

74%

23%

Атеисти

12%

70%

26%

Испитаници: 9753 испитаници

Белци по религија

Вкупно

Обама

Ромни

Белци Протестанти / други Христијани

39%

30%

69%

Белци Католици

18%

40%

59%

Белци Евреи

2%

71%

29%

Белци друго

4%

61%

35%

Белци атеисти

9%

63%

31%

Не се белци

28%

80%

18%

Испитаници: 9731 испитаници

Посетуваат црква – по религија

Вкупно

Обама

Ромни

Протестанти/неделно

15%

29%

70%

Протестанти/не посетуваат неделно

14%

44%

55%

Католици/неделно

11%

42%

57%

Католици/не посетуваат неделно

13%

56%

42%

Сите останати

46%

58%

39%

*Според податоци од www.foxnews.com

Exit mobile version