Кичевчанецот Бла­гој­че На­у­мо­ски ќе из­ло­жу­ва во Њу­јорк

Ли­ков­ни­от умет­ник Бла­гој­че На­у­мо­ски-Ба­не по но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци ќе го има сво­е­то пр­во са­мо­стој­но прет­ста­ву­ва­ње во Њу­јорк, во га­ле­ри­ја­та МЦ. –

Read more
Exit mobile version