Коста Галиманоски, последниот кичевски казанџија

Некогаш казанџиите имале работа преку целата година, а сега изработуваат по 3-4 казани годишно и крпат стари казани. Последниот кичевски

Read more

Последниот кичевски Ковач

Некогаш занает без кој била незамислива чаршијата. Занает кој постои откога човекот почнал да кова предмети. Неможеме нити да замислиме

Read more