Македонците во патoписот на Џио Марио Анџиолело (1470 година)

За постоењето на Македонците како посебен етникум од соседните народи зборува еден патопис на италијанецот .  Тој по потекло бил

Read more
Exit mobile version