Извештај за состојбата на Македонската Пастрмка (Salmo Macedonicus) во горниот дел на реката Треска

  1.       Општо за видот Salmo Macedonicus (македонска пастрмка) Опис на видот: Македонската пастрмка е автохтон и ендемичен вид на

Read more