Технолошко – индустриска развојна зона Кичево. Можности и карактеристики

Технолошко – индустриска развојна зона Кичево се состои од два поврзани засебни делови кои функционираат како целина.

Предвидени се следните површини:

– Површина за производство, дистрибуција и услуги
– Зона за државни институции – Царински терминал
– Површина за заштитно зеленило
– Површина под улици и патишта
– Површини за комунална инфраструктура

Опфат 1 е составен од три блока на површина од 135.000м2

Блок 1 – 18592m2
Една градежна парцела 9000m2
Блок 2 – 20174m2
Две градежни парцели на површина од 11600m2
Блок 3 – 96210m2
Шест градежни парцели на површина од 62175m2

Опфат 2 е составен од четири блока на површина од 160.600м2

Блок 1 – 16464m2
Две градежни парцели на површина од 10000m2
Блок 2 – 28761m2
Една градежна парцела од 12365m2
Блок 3 – 57979m2
Две градежни парцели на површина од 37300m2
Блок 4 – 36496m2
Две градежни парцели на површина од 36495m2

УСЛУГИ  на Инвест Македонија

Инвест Македонија е примарна владина институција за поддршка на странски инвестиции во Република Македонија. Нашата мисија е да се освојат нови инвестициски проекти во Македонија и поддршка на проширување на постојните бази на странските компании во земјата.
Нашата порака за странските инвеститори:
– Помош за решавање на сите прашања кои се важни за вас и за успехот на вашиот проект.
– Помош при процедури кај национални и локални Државните органи да се забрзаат одобренијата, каде што е потребно, за да се овозможи брзо започнување на вашите операции.
– Помош при изнаоѓање соодветни партнери во рамките на земјата со кого можете да отворите истражувачки дијалог.
– Ефикасна и професионална услуга
– Строга доверливост. Чувствителни комерцијални информации во врска со вашата компанија и проектот ќе бидат третирани од страна на нашите вработени со најголема доверливост на сите времиња.

www.investinmacedonia.com

УСЛУГИ  на Општина Кичево

– Помош за решавање на сите прашања кои се важни за вас и за успехот на вашиот проект.
– Помош при процедури кај национални и локални Државните органи да се забрзаат одобренијата, каде што е потребно, за да се овозможи брзо започнување на вашите операции.
– Доколку е потребна помош при изнаоѓање соодветни партнери во Кичевскиот регион со кого можете да отворите истражувачки дијалог.
– Организирање и реализација на обуки за преквалификација и доквалификација на кадри

http://kicevo.gov.mk/

МАКЕДОНИЈА на прв поглед

Република Македонија брзо напредува на патот на политичките и економските реформи кон градење на демократско општество и отворена пазарна економија. Eкономски раст и развој, активно учество во регионалните и глобалните интегративни процеси, одржување на макроекономска стабилност и континуирани структурни реформи кои се фокусирани особено на промоција на секторот на МСП и привлекување на странски директни инвестиции (СДИ) кои ќе водат за економскиот раст, и намалување на невработеноста и сиромаштијата, се основните цели кон кои се стреми државата.

Макроекономската стабилност

Економските перформанси на македонската економија се изразени преку стабилен раст на БДП од околу 5%, ниска стапка на инфлација од 2-3% во просек, фискална дисциплина (потврдено од страна на меѓународните финансиски институции) и добро функционирање и координација меѓу фискалната и монетарната политика.

GDP (REAL GROWTH RATES)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 1.8* 5.1* 5.3* / /
 
INFLATION (END OF PERIOD, ON ANNUAL BASE, IN %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
-1.9 1.2 2.9 6.1 4.1 -1.6 3.0 5.2 4.1 3.4 /
 
INFLATION (AVERAGE, ON CUMULATIVE BASIS,IN %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
-0.4 0.5 3.2 2.3 8.3 -0.8 1.6 4.1 4.4 4.1 /
 
UNEMPLOYMENT RATE (IN %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
37.2 37.3 36.0 34.9 33.8 32.2 32.1 31.2 31.3 / /
 
AVERAGE EXCHANGE RATE MKD/EUR
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
61.34 61.30 61.19 61.18 61.27 61.27 61.51 61.51 61.55 61.54 /
 
EXPORTS F.O.B (IN MILLION OF USD)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
1,674.9 2,040.6 2,410.7 3,391.5 3,983.3 2,702.3 3,295.6 958.1 1,165.5 / /
 
IMPORTS F.O.B. (IN MILLION OF USD)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
2,813.8 3,103.6 3,671.2 5,030.0 6,573.2 4,871.0 5,241.2 1,599.5 1,712.5 / /
 
TRADE BALANCE F.O.B. (IN MILLION OF USD)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
-1,139.0 -1,063.0 -1,260.5 -1,638.5 -2,589.9 -2,168.8 -1,945.6 -641.3 -555.9 / /

Стратешките приоритети и цели на Владата на Република Македонија главно се следните: пораст на економскиот раст и конкурентноста на постојаната основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на животот, НАТО и ЕУ интеграција, подобрување  на бизнис клима; зголемување на странските и домашни инвестиции, зајакнување на јавно-приватно партнерство и зајакнување на административните капацитети во однос на преговорите со ЕУ и користењето на пред-пристапните средствата. Одржување на макроекономската рамнотежа и стабилност на националната економија, зголемување на домашната понуда и реализација на одржлив економски раст, главно преку поттикнување на домашните инвестиции и привлекување на странски инвестиции, како и зголеменото ниво на јавните инвестиции за цели на економски развој и зголемување на конкурентноста на земјата останува да биде од главните приоритети на Владата на Република Македонија.

Регулативи на надворешна трговија и заштита на инвестициските договори

Со цел елиминирање квантитативни ограничувања на трговијата, широка либерализација на режими на трговијата, Македонија се приклучи на Светската трговска организација (СТО) во 2003 година.
Македонија има заштита на инвестициските договори со 27 земји.

Договори за слободна трговија

Македонија е потписник на три мултилатерални договори за слободна трговија:

– ССА (Спогодбата за стабилизација и асоцијација) со земјите членки на ЕУ;
– ЕФТА (Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн), и
– ЦЕФТА (Македонија, Албанија, Молдавија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово).

Билатерални договори за слободна трговија се потпишани со Турција и Украина.

Заштита на инвестициите Договорите

Република Македонија има потпишано договори за заштита на инвестициите со следните земји: Албанија, Србија, Бугарија, Турција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Романија, Австрија, Германија, Швајцарија, Холандија, Белгија, Франција, Италија, Шпанија, Унгарија, Република Чешка, Полска, Украина, Шведска, Финска, Руската Федерација, народна Република Кина, Малезија, Република Кореја и Индија.

Во процес на ратификација се договори со: Арапската Република Египет, Иран и Белорусија. Преговорите се завршени а Договорите треба да се потпишат во најкраток можен рок со Грција, Велика Британија, Узбекистан, Данска, Оман, Словачка и Кувајт.

Одбегнување на двојното оданочување

Република Македонија има потпишано договори за одбегнување на двојно оданочување со следните земји: Албанија, Австрија, Белорусија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Данска, Египет, Естонија, Велика Британија, Унгарија, Иран, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Германија, Финска, Франција, Унгарија, Мароко, Молдавија, Холандија, народна Република Кина, Полска, Романија, Руската Федерација, Словачка, Словенија, Украина, Тајван-Република Кина, Турција и Катар.

Зошто да инвестирате во МАКЕДОНИЈА

Слободен пристап до 650 милиони потрошувачи на пазарот. Македонија има склучено три мултилатерални договори за слободна трговија со Европската унија (ЕУ), Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) и Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) земји, како и билатерални договори. Договорот со ЕУ економски е најзначајен. Преку ова, Македонија има пристап до 490 милиони потрошувачи во вториот по големина светски пазар. Овој Договор е врз основа на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, кој се спроведува од 2004 година. Со Договорот за слободна трговија со ЕУ, слободен извоз на речиси сите македонски стоки и услуги е дозволено.

Договорот со ЕФТА овозможува целосна либерализација на македонскиот извоз на земјите-членки.

Овие договори за слободна трговија на Македонија и даде слободен пристап до повеќе од 650 милиони потрошувачи.

Одлична локација и инфраструктура

Македонија е на крстопат на Југоисточна Европа, што ја прави идеален транзитно дистрибутивен центар на производи за европскиот пазар. Со развиената патна и железничка инфраструктура, во комбинација со мала површина на земјата овозможува пристап до секое населено место во Македонија за помалку од 3 часа.

Има 9205 км патна инфраструктура и 900 км железничка мрежа. Планирани се два големи паневропски коридори низ Македонија – Коридор 8 (исток-запад) и Коридор 10 (север-југ) кој е во надоградба. Ова дополнително ќе го зајакне капацитетот на македонската транспортна мрежа.

Постојат два меѓународни аеродроми, во Скопје и Охрид, со редовни директни врски со повеќе поголем европски транспортни центри.

Градот Кичево се наоѓа во Западна Македонија, на оддалеченост од околу 110 км од главниот град Скопје. Поради централната местоложба во западниот дел на Македонија, Кичево претставува патна крстосница која води кон четири правци. Со Скопје градот се поврзува со магистралниот пат Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје. Друг правец води кон Охридско-струшкиот туристички регион, третиот правец води кон Битола,  а четвртиот кон Прилеп.

Освен патната мрежа, во Кичево е развиена и железничка мрежа која се реализира преку железничката линија Кичево-Гостивар-Тетово-Скопје.

Работна сила

Постои образована и квалификувана работна сила која е на берзата на трудот во Македонија. Просечната бруто месечна плата изнесува 370 евра, од кои 220 евра се нето плата, а останатите 150 евра се за платни даноци. Во поголемите градови, инвеститорите може да ангажираат стручна работна сила на конкурентно ниво на плата. Образовните стандарди во техничките факултети во Македонија се со сличен стандард како и развиениот свет. Постојат 5 јавни и бројни приватни меѓународно признати универзитети и колеџи. Отворени се универзитети за соработка со компании и спроведување на своите програми за обука во образовниот процес.

Македонија има висока стапка на невработеност ~ 32%. Со 45% од населението на Македонија под 30 години е најмладата земја во Источна Европа. 85% од матурантите се запишале на универзитетите.

Англиски се зборува нашироко, како и сите регионални јазици (српски, хрватски, албански, турски, бугарски и грчки). Македонија одржува убедливо водство во регионот во однос на јазичните вештини.

Досегашното искуство покажува дека со дополнителна стручна обука за преквалификација и доквалификација на работна сила може многу брзо да се одговори на специфичните барања на работодавците. Владата е подготвена да им помогне на инвеститорите во процесот на обучување на работна сила преку поддршка на такви програми.

Со цел да се поддржат компаниите и зголемувањето на нивната конкурентност, Владата ги претстави правните реформи во функционирањето на пазарот на трудот кои овозможуваат полесно вработување и отпуштање на работна сила.

Преглед на евидентирани невработени лица во Кичево заклучно со Март 2012 г.

Вкупно невработени лица во Кичево: 7297

Преглед на невработени според возраст

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 над 60
се жени се Ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж
159 81 858 353 962 453 853 418 786 379 833 417 766 340 802 356 781 339 497 91

Преглед на невработени според степен на образование

нкв пкв и нсо кв вкв ссо вишо високо магистри доктори
се жени се ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж
3439 1524 457 147 953 333 0 0 1785 872 119 56 534 290 10 5 0 0

Преглед на невработени според национална припадност

Македонци Албанци Турци Роми Срби Власи Бошњаци Други
се жени Се ж се ж се ж се ж се ж се ж се ж
3411 1714 2376 983 773 296 580 184 10 3 2 0 1 0 144 47

Социјални придонеси

Во 2012 година се намалуваат придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено осигурување и придонесот за вработување.

Социјални придонеси

  2008 2009 2010 2011 2012
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 21,2% 19,0% 18% 18% 15%
Придонес за Фондот за здравствено осигурување 9,2% 7,5% 7,3% 7,3% 6%
Придонес за вработување 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 1%

Даночни предности

Македонија неодамна стана даночен рај во Европа. Неодамна беше воведен рамен данок за корпоративн и персонален данок, додека корпоративниот данок на ре-инвестирана добивка е поставен на 0%.

Македонија има еден од најатрактивните пакети на даноци во Европа. Постојат посебни даночни олеснувања во технолошко-индустриски развојни зони (ТИРЗ).

Системот на рамен данок овозможува транспарентни и ефикасни административни процедури. Даночниот систем со единствен рамен данок овозможува едноставна пресметка и лесно пополнување на даночни форми. Управата за јавни приходи има воспоставено посебно одделение за големи даночни обврзници.

Со цел да се избегне двојно оданочување на странските компании лоцирани во Република Македонија, 32 договори за двојно оданочување се склучени на билатерална основа.

Најнисок рамен данок на добивка 10%

Најнисок  данок на доход од 10%

Данок на реинвестирана добивка 0%

Регистрација на компанија 3 дена

Конкурентна берза на труд € 370/mo просечната бруто плата

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО голем пазар од 650 милиони корисници

Макроекономска стабилност – 3,2% инфлација

Започнување бизнис

Регистрација на компании

Македонија воведе едношалтерски систем кој им овозможува на инвеститорите да ги регистрираат своите бизниси во рок од 4 часа. Компанија може да се регистрира со посета на една канцеларија и добивање на информации од едно место.

Ова значително ги намалува административните бариери и почетните трошоци. Едношалтерскиот систем функционира во рамките на Централниот регистар преку 32 електронски интегрирани канцеларии лоцирани низ цела Македонија.

Сега, како дел од услугите за е-управување, регистрација на компанија се врши и онлајн. Оваа нова функција им овозможува на корисниците да ги извршуваат сите видови на регистрација и активности 24/7, без обврска за лично присуство во Централниот регистар.

Дозволи за градба

Инвеститорите се ослободени од плаќање на надоместоци за дозволи за градба. Исто така, Дирекцијата за ТИРЗ ги врши сите процедури за добивање на оваа дозвола. Законот за градење го уредуваат прашања во врска со изградба, реконструкција, адаптација, одржување на изградба, подготвителни работи, прелиминарни работи, изградба на сајт и основните услови за градба (стабилност, заштита од пожар, и грижа за животната средина, заштита од бучава, безбедност итн.).

Законот категоризира згради во пет групи:

1. Станбени куќи, приземје на комерцијални објекти, како и пред-опремени објекти;

2. Станбени и деловни објекти до три спрата, згради за трговија на мало, трафостаници до 10 КВ и други;

3. Училишта, спортски објекти, медицински центри, угостителски објекти, деловни и станбени објекти, локални патишта, хидроцентрали до 2 MW/h, системи за водоснабдување, комунални депонии;

4. Владини објекти, регионалните патишта, хидроцентрали помеѓу 2 и 10 KW/h, долги електрични водови до 110 kV; и

5. Нуклеарни објекти, електрани на пареа, телекомуникациски системи, нафтоводи, автопати, хидроцентрали централи со моќност над 10 MW/h, долги електрични столбови над 110 КВ.

За првите три категории, одобрението се издава од страна на градоначалникот на соодветната општина, а за другите две категории на одобренија се издаваат од страна на надлежните од владината агенција.

Работни визи / дозволи

Граѓаните на земјите членки на ЕУ и граѓаните на потписниците на Шенгенскиот договор може да влезат на територијата на Република Македонија со важечка лична карта издадена од надлежните органи.

Странски државјани може лесно да воспостават вработување во Република Македонија, по добивање на соодветна виза или дозвола од Министерството за надворешни работи, односно дипломатско-конзуларнo претставништвo во странство.

Видови на визи:

– Влезна виза

– Бизнис виза,

– Работна виза

Визниот режим и постапката

Се издаваат визи само на територијално надлежните амбасади или конзулати на Република Македонија во странство. Во случај Република Македонија да нема дипломатско-конзуларно претставништво во земјата на живеење или престој на странски државјани, барањето за виза се поднесува со дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во најблиската држава.

Листата на дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство може да се најде во Министерството за надворешни работи веб-сајт www.mfa.gov.mk (конзуларни услуги).

Рокот на важење на патната исправа на подносителот на барањето треба да биде минимум 3 (три) месеци подолг од планираниот престој на странски државјанин во Република Македонија.

Видови на дозволи:

-Дозвола за работа,

-Дозвола за престој.

Слободните економски зони и технолошки паркови

Од февруари 2007 година беа воведени нови прописи за технолошко-индустриски развојни зони (ТИРЗ) со цел да се стимулира воспоставување на центри во кои се концентрирани високо продуктивни производни активности и нови технологии.

Во Македонија се нуди одличен спектар на стимулации за проекти развиени во ТИРЗ.

Владата посебно внимание посветува на производните активности, активности од областа на ИТ област (софтвер создавање, хардвер монтажа, дигитална снимка, компјутерски чипови и слично), научно истражувачка дејност и нови технологии со високи еколошки стандарди, за што се предвидени дополнителни бенефиции во рамките на ТИРЗ . Инвеститори во ТИРЗ кои ги вршат овие активности, се ослободени од обврската за поднесување на гаранција како обезбедување за секои царински долгови.

Поволности за инвестирање во слободни економски зони и технолошки паркови

Ø                 Не вклучува корпоративен данок за 10 години, 10% потоа

Ø                 5% персонален данок на доход за 5 години, 10% потоа

Ø                 Не вклучува ДДВ и царина

Ø                 Слободна врска до водоводнен природен гас, електрична енергија, вода и канализација

Ø                 Непосреден пристап до главниот меѓународен аеродром, железничка пруга и патни коридори од витално значење

Ø                 Посебни поттикнувања за водечки мултинационални компании да се вклучат трошоците за обука и до € 500,000 кон градење на трошоците

Ø                 Закуп на земјиштето до 75 години по атрактивни концесионер стапки

Ø                 Нема цена за градежни дозволи

Ø                 Пакет за прифатливи инвеститори ќе биде одобрен во рок од 10 работни дена

Можности за инвестиции

Постојат бројни сектори со одлични можности за инвестирање. Некои од нив се наведени подолу:

 

Ø                 Автомобилски делови

Ø                 Информациона комуникациска технологија (ИКT)

Ø                 Земјоделството и прехранбената индустрија

Ø                 Облека, текстил и кожа

Ø                 Туризам

Ø                 Метали и метални производи

Ø                 Здравствени производи (лекови и медицински помагала)

Ø                 Хемикалии

Ø                 Енергетскиот сектор

Ø                 Минерални суровини

Ø                 Градежништво

Ø                 Тутун и цигари

Ø                 Развој на недвижен имот