Директно од World Mobile Congress во Барселона #2

Intel беа по генерални, некако не се дирекно инволвирани во мибилната тeхнологија како Samsung, Apple и други, но тие всушност

Read more